உண்மை

அவள்:
நேற்று : சிரித்தால்
இன்று : சிரிகின்றால்
நாளை : சிரிப்பால் 


நான்:
நேற்று : சிரித்தேன்
இன்று : அழுகின்றேன் 
நாளை : என்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் அழுவார்கள்.

0 comments:

Post a Comment

!-- end footer -->